Adatlap letöltése |  « Vissza

Kvantitatív módszerek (BMEGT20M011)

Kód: BMEGT20M011
Képzés: Közgazdasági elemző MA
Műszaki menedzser mesterszak MSc
Pénzügy MA
Regionális és környezeti gazdaságtan
Vezetés és szervezés MA
Oktatási mód: Gyakorlat
Modul:
Követelmény:
Heti óraszám: 2+2+0f
Kredit: 5
Háttérismeret: matematikai analízis
Előtanulmányok:
Célkitűzés: A tárgy alapvető célja, hogy egységes szintre hozza a BSc képzés során megszerzett ismereteket, illetve ezen túlmenően megismertesse a hallgatókkal azokat a matematikai alapismereteket, módszereket melyek ismeretére építenek az üzleti élet elméletei, módszerei. A tárgy célkitűzése, hogy a hallgatók olyan mélységben ismerjék meg az elméleti hátteret, hogy azt később önállóan, alkotó módon felhasználhassák a további tanulmányaikban, valamint a gyakorlatban is.
Tematika: Valószínűség-számítási alapok. Eseményalgebra, feltételes valószínűség, valószínűség-számítási tételek (Bayes-tétel, teljes valószínűség tétele, események függetlensége).
Valószínűségi változó fogalma, jellemzői. Elméleti eloszlások.
Matematikai statisztika alapjai, mintavétel, leíró statisztika.
Becslés, hipotézisvizsgálatok, korreláció- és regressziószámítás.
Döntéselmélet.
Félévi követelmény: A tárgy félévközi jeggyel zárul. A félévközi jegyet a félév során írt 3 zárthelyi dolgozat (zh) sikeres megírásával lehet megszerezni. Az első zh tervezett időpontja a 4., a másodiké a 9., és harmadiké a 13. oktatási hét. A három zh rendre 25, 35 és 40%-os súllyal számít bele a végeredménybe. Az elégséges érdemjegy alsó határa a három zh-n együtt elérhető maximális pontszám 50%-a. A zh-kon külön-külön nincs érvényességi küszöb, a három zh összpontszáma alapján születik meg az évközi jegy. A kontaktórákon való aktív részvétel alapján az oktatók plusz pontokat adhatnak, melyek a következő zh pontszámához hozzáadódnak. Legfeljebb a zh maximális pontszám 25%-ának megfelelő plusz pont vehető figyelembe egy-egy hallgatónál.
A zh-k részben elméleti kérdésekből, részben feladatmegoldásból állnak.
A ZH-kon csak képletgyűjtemény, táblázatok és - a tudományos kalkulátor szintjét nem meghaladó - számológép használható. Más segédeszköz (notebook, kézi számítógép, mobiltelefon, stb.) nem használható. A számonkérések alatt bekapcsolt mobiltelefon, vagy más, kommunikációra alkalmas eszköz nem lehet a hallgatónál. A képletgyűjteményben, táblázatokon (a képlethibák javítását kivéve) sajátkezű bejegyzések, kiemelések, aláhúzás, stb. nem lehetnek.
Pótlási lehetőségek: A TVSz rendelkezései szerint a ZH-kat a 14. oktatási héten meghirdetett pótzárthelyi dolgozatokon (pótZH-k) lehet pótolni illetve javítani. Azon hallgatóknak, akik a pótzh-k után sem szerezték meg az évközi jegyet, egy zh iv jelleggel a pótlási héten pótolható.
Konzultációs lehetőségek: Igény esetén az oktatókkal egyeztetve.
Irodalom: Kövesi - Erdei - Tóth - Jónás : Kvantitatív módszerek, oktatási segédanyag, BME MVT, Budapest, 2014
Egyéb, az oktatók által kiadott oktatási segédletek (www.uti.bme.hu)
Tanulmányi munka:
Csak vizsgás: Nem

Kurzusok:

Na_Kvanti_E  -  Magyar
Na_Kvanti_Gy  -  Magyar

Segédanyagok:

A kurzus-specifikus segédanyagok a kurzusok adatlapjairól érhetők el!

Linkek:

A kurzus-specifikus linkek a kurzusok adatlapjairól érhetők el!